دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مهاباد

زبان انگلیسی

تاریخ ادبیات ادوارد براون یا دایره‌المعارف اسلام

دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

پیش از آزمون تخصصی اصطلاحات ادبی کادن تا حرف H*

دانشگاه علامه

زبان عربی

متنی بدون اعراب را از منابع: قرآن، نهج‌البلاغه، مقامات حریری و مجانی جلد3 می‌آورند و از شما می‌خواهند تا آن را به نثر روان ترجمه و اعراب گذاری نمائید.

دانشگاه تهران، آزاد، اصفهان

برای قواعد عربی الفیه‌ی ابن‌مالک به صورت تستی در مرحله‌ی اول و قرآن و دیوان متنبی جلد یک شرح برقوقی و نهج‌البلاغه برای مرحله دوم

علامه

در برخی از دانشگاه‌ها علاوه بر اعراب گذاری و ترجمه متن سوالاتی بسیار کلیدی و ریز از متن پرسیده می‌شود.

تبریز

متون نظم

شاهنامه جوینی جلد3- قصاید انور و خاقانی- شرح مثنوی شریف:سید جعفر شهیدی(انتشارات علمی و فرهنگی)10 جلد حافظ: حافظ نامه: بهاء الدین خرمشاهی-حدیقه: تعلیقات حدیقه: مدرس رضوی(انتشارات علمی)- آب آتش‌فروز: اشرف زاده و گاهی هفت پیکر و مخزن‌الاسرار

دانشگاه تهران و آزاد

(بخصوص بر دو منبع آخر دانشگاه آزاد بسیار تاکید دارد)

قصاید خاقانی-دیوان صائب-شاهنامه (نامه باستان)کزازی-حافظ و بوستان و خاقانی**

علامه

متون نثر

نفثه المصدور- تاریخ بیهقی خطیب رهبر 3جلد-کشف‌المحجوب: انتشارات طهوری با مقدمه قاسم انصاری گزیده محمود عابدی- جهانگشای جوینی شرح انزابی نژاد(در حال انتشار)-مرزبان‌نامه-کشف المحجوب-مرصادالعباد(علی فرهنگی): محمد امین ریاحی

اکثر دانشگاه‌ها

گلستان سعدی-نامه‌‌های عین‌القضات-چهار مقاله-مرزبان‌نامه-رساله‌ی قشیریه

دانشگاه علامه

کلیات

تاریخ ادبیات و سبک شناسی: سبک شناسی بهار (جلد1و2و3)- تاریخ ادبیات مرحوم دکتر صفا(دوره کامل)- فن دکتر خطیبی- سبک خراسانی(از دکت محجوب)

عروض و بدیع، قافیه، فنون ادبی: گرکانی، سروش

ابداع‌البدایع اصفهانی-  صنایع ادبی(استاد همایی)- المعجم شمس قیس رازی – عروض و معانی و بیان (دکتر صفا)- بدیع از دکتر شمیسا-عروض دکتر وحیدیان-شناخت شعر شاه‌حسینی(امیرکبیر)

دستور: دستورزبان فارسی خیام‌پور و دستور فرشیدور-دستور وحیدیان و دستور انوری و گیوی(قطره)

 

*سوالات به صورت ترجمه‌ی متن به نثر روان است که حتما اصطلاحات ادبی در آن مشاهده می‌شود اما دانشگاه علامه، زبان انگلیسی و قواعد عربی را به صورت تستی و پیش از آزمون تخصصی برگزار می‌کند و به شرط نمره قبولی حق شرکت در مرحله‌ی دوم را خواهید داشت.

** خاقانی جزء منابع دست اول تمامی دانشگاه‌های ایران است. ضمنا طرز سوالات اکثر دانشگاه‌ها به شیوه‌ی تفصیر یک غزل یا قصیده و ذکر نکات ادبی و سبکی و عرفانی است. اما در دانشگاه علامه به صورت ریز و شرح یک بیت یا بیان نکاتی‌که زیر آن خط کشیده شده است.


 

منابع  آزمون  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

نظم

شاهنامه: رستم و سهراب، رستم و اسفندیار

هزار بیت نخست شاهنامه

حافظ: حافظ‌نامه‌ی خرمشاهی، شرح حافظ خطیب رهبر

نظامی: مخزن‌الاسرار شرح دکتر برات زنجانی یا دکتر ثروتیان

صائب: گزیده دکتر قهرمان

خاقانی: گزیده دکتر سجادی

بوستان: شرح دکتر یوسفی

حدیقه سنایی: (آب آتش افروز دکتر اشرف‌زاده)

منطق‌الطیر عطار: گزیده دکتر انزابی‌نژاد

ضریب4

نثر

گلستان: شرح دکتر یوسفی

تاریخ جهانگشا: گزیده دکتر شعار

تاریخ بیهقی

چهار مقاله (باب دبیری و شاعری)

مرصاد العباد: گزیده دکتر ریاحی

قابوس نامه

سیاستنامه

کلیله و دمنه

ضریب4

کلیات مسایل ادبی

عرفان و تصوف: دکتر قاسم انصاری

تاریخ ادبیات دکتر صفا

فنون و صناعات ادبی جلال الدین همایی

عروض و قافیه دکتر وحیدیان

دستور زبان فارسی دکتر خیام ÷ور یا دکتر فرشیدورد

سبک شناسی دکتر شمیسا

ضریب4

 

عربی

قرآن(اعراب گذاری)

نهج البلاغه: 30 خطبه اول

مبادی العربیه شرتونی

کتب قواعد عربی چاپ دانشگاه پیام نور

ابیات عربی متون کلاسیک فارسی(مرزبان‌نامه، گلستان، کلیله و دمنه و...

ضریب 2

زبان انگلیسی

در حد دایره‌المعارف اسلام و تاریخ ادبیات ادوارد براون

ضریب1


ادامه مطلب